همه تاریخ چشم انتظار مصلح آخرالزمان
برهمنان بر این عقیده اند که در آخر الزمان ویشنو ظهور می نماید، در حالی که بر اسب سفیدی سوار است و شمشیر آتشبار در دست دارد. ویشنو مخالفین برهمنان را می کشد و دنیا را سعادتمند می نماید.